Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA DOTYCZACE ZAKUPÓW

(ważne łącznie z Zamówieniem AVP STAL Sp z o.o. do dostawcy)

 1. Dostawca realizuje dostawę towarów lub usług na podstawie pisemnego Zamówienia wystawionego przez AVP STAL Sp. z o.o. (Zamawiającego) lub aktualnej umowy z AVP STAL Sp. z o.o.
 2. Cena za towar lub usługę wymieniona w Zamówieniu jest uzgodniona z Dostawca na podstawie: oferty, katalogu, umowy lub w inny ustalony sposób. W razie wątpliwości podana cena jest ceną netto.
 3. Dostawca potwierdza pisemnie przyjecie Zamówienia do realizacji i przekazuje potwierdzenie akceptacji Zamówienia do AVP STAL Sp. z o.o. (poczta, faksem lub w inny uzgodniony przez Strony sposób).
 4. W zamówieniu AVP STAL Sp. z o.o. (Zamawiający) zobowiązany jest określić termin dostawy, jak również osobę odpowiedzialna za odbiór towarów oraz ewentualnie inne elementy istotne Zamówienia.
 5. W razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania całości lub części dostawy Dostawca zapłaci AVP STAL Sp. z o.o. karę umowną:
  • w wysokości 0,5% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamawianych towarów lub usług, liczona według cen z dnia, w którym dostawa miała być dokonana;
  • w wysokości 20% wartości dostawy w przypadku odstąpienia przez Dostawce od zawartej umowy lub niewykonania umowy, liczona według cen z dnia, w którym dostawa miała być dokonana
 6. AVP STAL Sp. z o.o. może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.5.
 7. Przyjecie dostarczonego towaru (ilościowe – nie będące odbiorem właściwym dostawy, chyba że Strony postanowią inaczej) jest potwierdzane przez zamawiającego na dowodzie WZ (dokumencie wewnętrznego zarachowania) lub PZ (dokumencie przychodu zewnętrznego).
 8. Towary wydane zostaną AVP STAL Sp. z o.o. (Zamawiającemu) w odpowiednim opakowaniu, adekwatnym do sposobu przesyłania. Każde opakowanie powinno być precyzyjnie oznaczone co do adresu Zamawiającego, parametrów paczki (waga, wymiary) oraz jej numeru.
 9. Brak należytego opakowania będzie uznany za nienależyte wykonanie dostawy lub jej części.
 10. Koszt transportu wyrobów obciąża Dostawcę, chyba że Strony postanowią inaczej.
 11. Koszt ubezpieczenia przedmiotu dostawy obciąża do chwili odbioru przedmiotu dostawy Dostawce. Dostawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia na taka kwotę i na takich warunkach, aby był ubezpieczony od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności wynikających z Zamówienia.
 12. W ramach wzajemnych kontaktów handlowych Zamawiający traktuje Dostawce jako jednostkę specjalistyczna, w pełni profesjonalnie przygotowana do realizacji celów i zadań wynikających z zawartej umowy. Występując w powyższej roli Dostawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie wady dostarczanych towarów lub usług.
 13. Łącznie z towarem Dostawca dostarcza wszelkie dokumenty jak: gwarancja, DTR, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności, oświadczenie producenta Wszystkie wymienione dokumenty w razie możliwości w języku polskim, chyba że Strony postanowią inaczej.
 14. Każdy zakupiony towar lub usługa podlega kontroli wewnętrznej AVP STAL Sp. z o.o. pod względem zgodności z Zamówieniem. Koszt podstawowych badań w ramach kontroli wyrobów ponosi Dostawca lub Zamawiający w zależności od stwierdzonych niezgodności do zamówienia.
 15. W razie braku zgodności z Zamówieniem lub w braku cech fizycznych, parametrów, funkcjonalności typowych lub zamówionych przez AVP STAL Sp. z o.o dla danego towaru lub usługi, towar lub usługa podlega na koszt Dostawcy reklamacji do Dostawcy z zadaniem wymiany towaru/usługi na wolny odwad, naprawy lub negocjacji ustalonej ceny.
 16. Każda faktura za dostarczony towar lub usługę przywołuje numer Zamówienia lub numer aktualnej umowy z dostawcą. Faktury bez numeru Zamówienia lub umowy zostaną zwrócone do dostawcy.
 17. Do faktury Dostawca dołącza dowód WZ potwierdzony przez upoważnionego ze strony AVP STAL Sp. z o.o odbierającego i/lub inne dokumenty uzgodnione przez Strony.
 18. Termin płatności w AVP STAL Sp. z o.o wynosi 30 dni od daty dostarczenia kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury, chyba że zostanie ustalone miedzy stronami inaczej.
 19. W razie zwłoki płatności Dostawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.
 20. Stronom i ich pracownikom nie wolno przyznawać ani udzielać pośrednich ni bezpośrednich korzyści majątkowych lub osobistych w związku z realizacja zamówienia. Każde naruszenie tej zasady zostanie uznane za złamanie podstawowych postanowień umowy, niezależnie od innych środków prawnych, z których Strona może korzystać.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 22. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sad właściwy miejscowo dla AVP STAL Sp. z o.o.
 23. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.